Việc chứng nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài làm bảo dưỡng tàu bay có thể thay thế bằng Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài làm công việc này.