Điều 15. Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

 1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
  1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:
   • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
  2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn:
   • Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy hợp đồng cộng tác được xem là hợp đồng xác định thời hạn dưới 12 tháng. Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 22 hợp động lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Nên việc ký hợp đồng công tác không xác định thời hạn được xem là việc ký kết hợp lao động không xác định thời hạn.

=> Vì vậy đối với HĐLĐ không xác định thời hạn không còn làm việc tại công ty thì công ty phải ra quyết định thôi việc.