Theo khoản 1 Điều 141 Luật xây dựng năm 2014, hợp đồng xây dựng bao gồm các nội dung sau:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng.
 • Ngôn ngữ áp dụng.
 • Nội dung và khối lượng công việc.
 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao.
 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng.
 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng.
 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng.
 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng.
 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng.
 • Rủi ro và bất khả kháng.
 • Quyết toán và thanh toán hợp đồng xây dựng.
 • Các nội dung khác.

Riêng đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng, ngoài các nội dung trên, khoản 2 Điều 141 Luật xây dựng năm 2014 quy định còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Ngoài ra, các bên cần thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung cấp, thanh toán chi phí điện, nước và công tác bảo vệ an ninh công trường theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.