CÔNG TY TN 

Ban hành ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Phòng Kế Toán
BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

PHÒNG KẾ TOÁN

 

I  - MỤC ĐÍCH:

 • Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.

 • Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo hoặc trùng công việc của nhau.

 • Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ nhân viên theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.

II – PHẠM VI:

Áp dụng cho Phòng Kế toán trong Công ty 

III – NỘI DUNG:

1. Chức năng:

 • Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán ….

 • Theo dõi sự luân chuyển dòng vốn kinh doanh của Công ty và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan.

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc (BGĐ) về chế độ kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.

3. Nhiệm vụ:

 • Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty.

 • Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.

 • Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết. 

 • Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BGĐ Công ty.

* Công việc kế toán trong Công ty gồm 02 phần là kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.

+ Phần kế toán tổng hợp thể hiện bằng tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản và hoạt động của đơn vị.

+ Phần kế toán chi tiết vừa ghi giá trị vừa ghi số lượng hiện vật hoặc thời gian lao động để chi tiết hóa và minh họa cho phần kế toán tổng hợp. 

* Nội dung công việc kế toán của mỗi phần hành bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra và phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán tùy theo yêu cầu của từng phần hành qui định.