Khi được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài và người sử dụng lao động phải tiền hành giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam, người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó.

Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động. Trong thời hạn 05 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động và bản sao giấy phép lao động đã được cấp tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài đó. Nội dung trong hợp đồng lao động không được trái với nội dung ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.