Điều 22 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:

  • Hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và theo quy định thì bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 15 tuổi thực hiện. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.