Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc giải quyết tranh chấp lao động trên địa bàn quản lý được quy định như sau:

  • Chủ tich UNBD cấp tỉnh quyết định việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tập thể về lợi ích và các vụ tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp không được đình công.
  • Đảm bảo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.
  • Sau tháng một lần, Chủ tịch UNBD cấp tỉnh chủ trì phối hợp với tổ chức công đoàn và đại diện người sử dụng lao động, tổ chức nghe ý kiến của người sử dụng lao động và BCH công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp không được đình công để kịp thời giải quyết yêu cầu chính đáng của tập thể lao động.
  • Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính Phủ kiến nghị về việc hoãn hoặc ngừng cuộc đình công khi thấy có nguy cơ xâm hại nghiêm trọng nền kinh tế quốc dân, lợi ích cộng cộng.
  • Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải công bố quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công của Thủ tướng Chính Phủ cho BCH công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao dộng, người sử dụng lao động biết trong vòng một giờ, kể từ khi nhận được quyết định hoãn cuộc đình công của Thủ tướng Chính Phủ và phải tổ chức thực hiện quyết định hoãn cuộc đình công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.