Theo quy định tại  khoản 5 Điều 2 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, người thực hiện nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước  là tổ chức, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước cho thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 10 Luật đất đai năm 2013.