1. Theo Điều 5 , khoản 1 Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 và Điều 4 Thông tư số 153 / 2011 / TT - BTC thì , thuế sử dụng đất nông nghiệp được xác định trên cơ sở giá tính thuế và thuế suất , trong đó giá tính thuế đối đất được xác định bằng diện tích đất tính thu nhân với giá của 1m2 đất .

Theo điểm 1.1 khoản 1 Điều 8 Thông tư 153 / 2011 / TT - BTC thì số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được xác định trong phạm vi một ( 01 ) tỉnh .