Điểm 1.3 khoản 1 Điều 8 Thông tư số 153/ 2011 / TT - BTC hướng dẫn như sau : trường hợp trong năm có sự thay đổi người nộp thuế thì số thuế phải nộp của mỗi người nộp thuế được được tính kể từ tháng phát sinh sự thay đổi.

Trường hợp trong năm phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế ( trừ trường hợp thay đổi giá 1m2 đất tính thuế ) thì số thuế phát nộp được xác định từ tháng phát sinh sự thay đổi .