Khi kết thúc thời gian thử việc người sử dụng lao động phải thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động

Như vậy khi kết thúc thời gian thử việc người sử dụng lao động phải thông báo kết quả của việc làm thử cho người lao động trong thời gian 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc. Nếu không thông báo kết quả thử việc của công việc làm thử cho người lao động thì theo quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều 6 Nghị định 88/2015/NĐ-CP người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm với mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trên.