Khoản 4 Điều147 Luật xây dựng năm 2014 quy định thời hạn thanh lý hợp đồng xây dựng do các bên hợp đồng thỏa thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn thanh lý hợp đồng là 45 ngày kể từ ngày các bên hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt khi bên giao thầu đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp: bên nhận thầu bị phá sản hoặc giải thể; hoặc bên nhận thầu từ chối hoặc liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng (quy định tại khoản 2 Điều 145 Luật xây dựng năm 2014). Đối với hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, việc thanh lý hợp đồng có thể được kéo dài nhưng không quá 90 ngày.