Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:

  • Trường hợp người bị xử phạt chết, mất tích, tổ chức bị xử phạt giải thể, phá sản thì không thi hành quyết định phạt tiền nhưng vẫn thi hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định.Chính phủ quy định chi tiết Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.