Mẫu (Form) NA2

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng  01  năm  2015  

..........................(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: ...............

V/v nhập cảnh của khách nước ngoài            ............. ngày.....tháng...... năm ......

Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

......................................(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của ......... người nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số TT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số, loại hộ chiếu 

Chức vụ hoặc nghề nghiệp

Gốc

Hiện nay

 

Được nhập cảnh Việt Nam ...........lần, từ ngày ........./...../....... đến ngày......../..... / .....

Với mục đích:..................................................................................................................................

Chương trình hoạt động tại các địa phương:..............................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: .........................................................................................

Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ............................. để cấp thị thực.

- Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu ................................. lý do .......................

  ........................................................................................................................................................

- Đề nghị khác (3) ...........................................................................................................................

Nơi nhận:

Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức   

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)