Mẫu (Form) NA3

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

 ngày 05 tháng 01 năm 2015

ĐƠN BẢO LÃNH CHO THÂN NHÂN LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

NHẬP CẢNH VIỆT NAM  (1)
SPONSORING APPLICATION FORM FOR FOREIGN FAMILY MEMBERS TO ENTER VIET NAM

                          Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an 

                            To:           Immigration Department – Ministry of  Public Security

I- Người bảo lãnh (The sponsor):

1- Họ tên (chữ in hoa):................................................................................................................. Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam  Nữ        3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................   Sex               Male  Female                         Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ..............................................5- Quốc tịch hiện nay:..................................

Nationality at birth Current nationality

6- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số (2): ...............

Identity card/Passport/Permanent or Temporary Resident Card number

Ngày cấp:......./....../......... Cơ quan cấp:  

Issuing date (Day, Month, Year) Issuing authority 

7- Nghề nghiệp: ...................................

Occupation

8- Nơi làm việc (nếu có)..............................................................................................................

Employer and business address (if any)

9- Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam (3): ...................................................................

Permanent/temporary residential address in Viet Nam

10- Điện thoại liên hệ/Email:.................................

Contact telephone number/Email

II/- Người nước ngoài được bảo lãnh The sponsored:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)
Full name
(in capital letters)

Giới tính

Sex

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

(Day, Month, Year)

Quốc tịch Nationality 

Hộ chiếu số
Passport number 

Nghề nghiệp
Occupation 

Quan hệ (4)
Relationship 

Gốc
At birth 

Hiện nay
Current

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

III- Đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Request  the Immigration Department:
1- Giải quyết cho những người có tên ở Mục II được nhập cảnh Việt Nam

một lần        nhiều lần       từ ngày: …..../…..../..…...đến ngày….../….../......

To grant the people listed  in Part II permission of a single entry        or multiple entries      into  Viet Nam  for an intended length of stay from (Day, Month, Year) )…/…./.….... to ……/../..                      

2- Mục đích/ Purpose of entry: ....................................................... ............................................

3- Dự kiến địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: ................................................................................
    Intended temporary residential address in Viet Nam 

4- Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại.......................nước ....................... ........

để cấp thị thực.
    To inform the Vietnamese Diplomatic Mission  at........................ in (country) ........................ of  the visa issuance.
5- Cho nhận thị thực tại cửa khẩu, tên cửa khẩu: ................................

...........................................................................................................................................................
    To grant permission to pick up visa upon arrival at .................................... Border Checkpoint.

Lý do
    Reason (s) .....................................................................................................................................
   

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

Xác nhận Certified by (5)
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp 

Làm tại ……... ngày.......tháng........ năm.........

Done at ............. date (Day, Month, Year)

Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name