CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 __________❧ ☏ ❧_________  

 

MẪU HỢP ĐỒNG HỢP TÁC SẢN XUẤT TVC

Số:

 

- Căn cứ vào Luật Thương Mại do Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của mỗi bên.

 

Hợp đồng này được lập tại  vào ngày ………../.……./20… giữa các Bên gồm:

Bên A                  

Đại diện :

Chức vụ :

Địa chỉ   :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Tài khoản Ngân hàng:

+ Tên chủ tài khoản:

+ Số tài khoản:

+ Ngân hàng:                                     tại:

Bên B                  

Đại diện :

Chức vụ :

Địa chỉ   :

Điện thoại :

Mã số thuế :

Tài khoản Ngân hàng:

+ Tên chủ tài khoản:

+ Số tài khoản:

+ Ngân hàng:                                                tại:

 

Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý kí hợp đồng hợp tác sản xuất TVC với các nội dung như sau:

1. ĐỊNH NGHĨA :

1.1 “ Chủ sở hữu “ là Bên B  nắm toàn bộ quyền tài sản TVC quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt nam;

1.2 “ Sản phẩm” là TVC và nội dung chương trình Bên B cung cấp cho Bên A. 

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN :

2.1 Bên B sẽ cung cấp sản phẩm có tác quyền cho Bên A để Bên A phục vụ cho hoạt động kinh doanh và quảng bá nhãn hiệu của Bên A;

2.2 Bên A được độc quyền sử dụng nội dung chương trình TVC trong vòng … tháng;

2.3 Bên B sẽ in logo & tên công ty Bên A trang trọng trên bìa ngoài và trên bề mặt đĩa DVD cũng như các hình thức quảng cáo ( poster, brochure…) cho chương trình…….. ;

2.4 Bên B phải kèm theo brochure giới thiệu về dịch vụ của Bên A trên mỗi hộp DVD phát hành trên thị trường;

2.5 Bên B sẽ cung cấp cho bên A số lượng … ( …) TVC của chương trình ……. .

Ngoài ra trong các họat động quảng bá cho chương trình, Bên B cũng sẽ quảng bá sự hợp tác với  trong chương trình .

3. THỜI GIAN GIAO SẢN PHẨM, SỬ DỤNG SẢN PHẨM

3.1 Thời gian giao sản phẩm dịch vụ:

Bên B bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh cho Bên A trong vòng … ngày liên tục kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng.

3.2 Thời gian sử dụng:

Thời gian sử dụng sản phẩm do Bên B cung cấp là … năm ( thời gian sử dụng sẽ không phụ  thuộc vào thời gian hiệu lực của hợp đồng này )  kể từ ngày kí đơn đặt hàng . Sau … năm nếu bên A vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp các sản phẩm đã được bên B cung cấp thì hai bên sẽ thực hiện như quy định ở mục 4.2. 

4. TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG:

Hai bên hợp tác sản xuất chương trình “.........” với giá trị hợp đồng hai bên thống nhất như sau:

4.1 Giá trị hợp đồng ………………: ……….

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;

4.2 Sau thời hạn sử dụng qui định tại điều 3.2 nếu bên A có nhu cầu tiếp tục sử dụng nội dung (đã được đặt hàng) thì giá của các nội dung sử dụng cho các dịch vụ có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên.

5. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN :

Việc thanh toán sẽ được thực hiện làm … lần theo hình thức chuyển khoản sau khi bên A nhận sản phẳm từ bên B, xác nhận đạt đúng số lượng, chất lượng lẫn mặt kỹ thuật, hồ sơ chứng minh sản phẩm thuộc quyền sở hữu của bên B  và tiếp nhận hoá đơn tài chánh của B.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN :

6.1    Trách nhiệm của bên A :

Bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B theo điều 5 trong hợp đồng này. 

Bên A cam kết khai thác đúng thời gian sử dụng như điều 3.2 của hợp đồng.

6.2   Trách nhiệm của bên B :

Bên B chịu trách nhiệm toàn diện và vô điều kiện với bên A hoặc  bên thứ ba( nếu có )   và thay mặt cho bên A giải quyết tranh chấp với các bên thứ ba  liên đới (nếu có) về bản quyền tác giả, quyền sở hữu, quyền sử dụng tác phẩm, quyền của người biểu diễn  (bao gồm cả việc hòa âm, phối khí …) trong quá trình bên A sử dụng các sản phẩm của bên B trong mọi trường hợp.

Bên B có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chứng minh việc Bên B là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung, sản phẩm  mà bên B cung cấp cho bên A. 

Bên B cam kết sản phẩm mà bên B cung cấp cho bên A là thuộc quyền sở hữu của bên B trong mọi trường hợp. 

Bên B cam kết thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo cho việc Bên A sử dụng các sản phẩm do bên B cung cấp là hợp pháp trong mọi trường hợp . 

Bên B đảm bảo cung cấp  các sản phẩm theo đúng chất lượng mà bên A yêu cầu. 

Bên B cam kết giao sản phẩm dịch vụ đúng thời hạn. 

7. VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ PHẠT VI PHẠM :

7.1. Trong trường hợp Bên A vi phạm Điều 5 (điều khoản thanh toán), Bên A phải chịu phạt theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng …... công bố tại thời điểm thanh toán cho mỗi ngày vi phạm;

7.2. Nếu Bên B vi phạm thời gian giao hàng theo yêu cầu của Bên A trong mỗi đơn hàng chính thức, Bên B phải chịu phạt …% giá trị đơn hàng cho mỗi ngày chậm trễ trong … (…) ngày dương lịch đầu tiên và sau … ngày đó Bên A có quyền chấm dứt đơn đặt hàng mà không phải bồi thường cho Bên B; 

7.3. Trường hợp Bên A phát hiện lỗi về kỹ thuật và/hoặc chất lượng trong quá trình kiểm tra, Bên B chịu trách nhiệm khắc phục trong vòng … (…) ngày liên tục kể từ ngày nhận được yêu cầu sửa chữa của Bên A . Sau thời hạn nêu trên, nếu Bên A vẫn chưa nhận được nội dung hoàn chỉnh từ bên B, bên A có quyền hủy bỏ nội dung đó ra khỏi đơn đặt hàng hoặc đơn phương chấm dứt đơn đặt hàng (tuỳ mức độ) mà không phải bồi thường cho Bên B;

7.4. Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường những tổn thất trực tiếp và gián tiếp  (nếu có) gây ra cho Bên A hay bất kỳ Bên thứ ba nào (nhạc sĩ, ca sĩ…) do lỗi của Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

8. BẤT KHẢ KHÁNG :

Không bên nào bị xem là vi phạm Hợp đồng vì đã không thực hiện được các nghĩa vụ thoả thuận trong Hợp đồng do ảnh hưởng bởi các tác nhân Bất Khả Kháng như quy định của pháp luật vượt ngoài tầm kiểm soát của mình (bao gồm cả việc đình công hay bạo loạn của nhân viên hai Bên) với điều kiện là các bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết về các tác nhân này trong một khoảng thời gian hợp lý và như vậy không Bên nào có quyền đòi hỏi Bên kia bồi thường vi phạm.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG :

9.1 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản được qui định trong hợp đồng này. Bên nào vi phạm sẽ bị phạt …% giá trị hợp đồng;

9.2 Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc để giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau và lập phụ lục bổ sung để thực hiện;

9.3 Hợp đồng này được thực hiện theo luật pháp Việt Nam và bất kì sự tranh chấp nào nảy sinh từ hợp đồng này sẽ được Tòa Án giải quyết theo qui định pháp luật. Quyết định của Tòa Án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân theo. Mọi chi phí phát sinh sẽ do bên vi phạm thanh toán;

9.4 Hợp đồng này được lập thành … bản, bên A giữ … bản, bên B giữ … bản và có giá trị như nhau; 

9.5 Hợp đồng có hiệu lực trong thời hạn … năm kể từ ngày ký, việc đơn phương  chấm dứt hợp đồng ( không phát sinh từ vi phạm của phía bên kia) chỉ được thực hiện khi có thông báo bằng văn bản cho phía bên kia trong thời hạn … ngày (trước thời điểm chấm dứt việc thực hiện hợp đồng./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B