Theo quy định tại Điều 1 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 thì Luật này quy định về :

1. Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;

2. Đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;

3. Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;

4. Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ;

5. Đăng ký , khai , tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;