Con bạn thuộc trường hợp người chưa thành niên phạm tội nếu Tòa án quyết định áp dụng hình phạt tù có thời hạn với con bạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư  mức phạt tù mà pháp luật quy định.

Ở đây, phải xem xét mức độ phạm tội, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ để quyết định khung hình phạt đối với con bạn.