Theo quy định của Luật tố cáo năm 2011, việc tố cáo có thể thực hiện thông qua hai cách: Bằng miệng hoặc bằng văn bản.