Theo quy định tại khoản 2 Điều 118 Luật doanh nghiệp năm 2014, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 118 Luật doanh nghiệp năm 2014.