• Việc giám định bổ sung được tiến hành trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh những vấn đề mới liên quan những tình tiết của vụ án đã được kết luận trước đó.
  • Việc giám định lại được tiến hành khi có nghi ngờ về kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn trong các kết luận giám định về cùng một vấn đề cần giám định.
  • Việc giám định lại phải do người giám định khác tiến hành.
  • Việc giám định lại được tiến hành theo thủ tục chung.