Trong trường hợp này thì do M có yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì M phải làm đơn yêu cầu theo đúng quy định tại Điều 133 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Theo đó Tòa án chỉ xem xét đơn để quyết định áp dụng hay không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời được nêu cụ thể được ghi trong đơn. Nếu xét thấy yêu cầu áp dụng đó là có căn cứ thì ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó, còn nếu không chấp nhận thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết.

Như vậy, cả bạn và M đều có quyền yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu có lý do chính đáng.