Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP thì, thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có trách nhiệm sau đây:

  • Thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.
  • Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.
  • Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.
  • Thực hiện các quy định về đặt hàng trực tuyến nếu website có chức năng này.
  • Thực hiện các quy định về thanh toán trực tuyến nếu website có chức năng này.
  • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.