Trong trường hợp nêu trên , cần chú ý như sau :

Hồ sơ khai thuế : Điểm 2.3 ( a ) khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153 / 2017 / TT - BTC quy định hồ sơ khai bổ sung theo mẫu số 01 / TK - SDDPNN hoặc mẫu số 02 / TK - SDDPNN.

Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ khai thuế: Theo điểm 2.3 ( a ) khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153 / 2011 / TT - BTC quy định , trong thời hạn ba mười ( 30 ) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó .

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế :

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 , khoản 2 Điều 7 Nghị định số 53 / 2011 / NĐ - CP và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 153 / 2011 / TT - BTC thì , địa điểm nộp bổ sung hồ sơ khai thuế là Chi cục Thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế.