Theo quy định tại Điểm 1 Điều 3 Luật thương mại 2005, thì “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”.

Theo quy định tại Điểm 1 Điều 3 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16-05-2013 của chính phủ về thương mại điện tử “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

Từ những quy định nêu trên có thể hiểu rằng, hoạt động bán hàng qua mạng Internet là việc tiến hành một phần hay toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet.