Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:

  1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
  2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:
    1. Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm.
    2. Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá.
    3. Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.
    4. Buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.