Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) quy định Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau:

  • Phải thay đổi thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án như quy định tại khoản 2 Điều 56 BLTTDS; vắng mặt kiểm sát viên (KSV) trong trường hợp KSV bị thay đổi hoặc không thể tiếp tục tham gia phiên tòa mà không có KSV dự khuyết để thay thế như quy định tại khoản 2 Điều 62 BLTTDS.
  • Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng như quy định tại các Điều 227 BLTTDS.
  • Phải thay đổi người giám định, người phiên dịch mà không có người khác thay thế như quy định tại khoản 2 Điều 84 và khoản 2 Điều 231 BLTTDS.
  • Người phiên dịch vắng mặt mà không có người khác thay thế, trừ trường hợp đương sự vẫn yêu cầu tiến hành xét xử như quy định tại khoản 2 Điều 231 BLTTDS.
  • Người làm chứng, người giám định vắng mặt thì tùy từng hoàn cảnh cụ thể, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử như quy định tại Điều 229 và 230 BLTTDS.