• Thời giờ nghỉ giữa ca làm việc.
  • Thời giờ nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.
  • Thời giờ nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.
  • Thời giờ nghỉ mỗi ngày là 60 phút đối với người lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng uổi.
  • Thời giờ nghĩ mỗi ngày 30 phút đối với người lao động nữ trong thời gian hành kinh.
  • Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.
  • Thời giờ học tập, huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Thời giờ hội họp học tập do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người sử dụng lao động cho phép.

Như vậy khi người lao động đi học tập theo yêu cầu của người sử dụng lao động thì thời gian mà người lao động đi học tập vẫn được tính vào thời gian làm việc có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động.