Trong trường hợp này thì đề nghị của Hoành Anh không được chấp nhận vì theo quy định của pháp luật Tố tụng hình sự thì người bào chữa có nghĩa vụ tham gia phiên tòa. Người bào chữa có thể gửi trước bản bào chữa cho Tòa án. Nếu người bào chữa vắng mặt Tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử.

Như vậy, luật sư của Hoàng Anh đã gởi bản bào chữa rồi nên cứ căn cứ theo bản bào chữa đó mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hoàng Anh.