CÔNG TY  

Ban hành ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Phòng Kế toán

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN TÀI VỤ - KẾ TOÁNI/ Thông tin chung: 

Vị trí

Nhân viên tài vụ -  kế toán 

Phòng/Bộ phận

Tài vụ

Người Quản lý trực tiếp

Giám Đốc

 

II/ Nhiệm vụ cụ thể:

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu dữ liệu chi tiết và tổng hợp giữa các Phòng/Ban/Bộ phận, đơn vị nội bộ.

 • Kiểm tra các định khoản, các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 

 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

 • Hoạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao,tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, lập quyết toán thuế hàng quý, hàng năm. 

 • Theo dõi công nợ, quản lý công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

 • In và lưu sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.

 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các phòng/ban/bộ phận.

 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo. 

 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

 • Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến.

 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo đúng qui định pháp luật và qui định Công ty.

IV/ Tiêu chuẩn: 

 1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 1. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

 1. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

 1. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

 1. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

 1. Kinh nghiệm trên 2 năm liên tục trong công tác kế toán viên các doanh nghiệp.

 2. Thực hành, sử dụng khá các phần mềm phổ biến trên máy vi tính.

 3. Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. 

 4. Tác phong: Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty