CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

 

Số: ……../HĐDVQC    

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TREO BẢNG QUẢNG CÁO

-       Căn cứ vào nhu cầu lắp đặt bảng quảng cáo của ………….

Hôm nay ngày __ tháng __ năm ____ tại ________, chúng tôi gồm:

BÊN A                        : .........................................................................................................................

Địa chỉ                         : .........................................................................................................................

Điện thoại                   : .........................................................................................................................

Fax                              : .........................................................................................................................

Mã số thuế                   : .........................................................................................................................

Tài khoản                    : ………..Tại ngân hàng ………………………………

Đại diện                      : .........................................................................................................................

Chức danh                  : .........................................................................................................................

BÊN B                                    : .........................................................................................................................

Địa chỉ                        : .........................................................................................................................

Điện thoại                   : .........................................................................................................................

Fax                              : .........................................................................................................................

Mã số thuế                  : .........................................................................................................................

Đại diện                      : .........................................................................................................................

Chức danh                  : .........................................................................................................................

Sau khi thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ quảng cáo này với những điều kiện và điều khoản sau:

Điều 1:       NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM QUẢNG CÁO

Bên A đồng ý thực hiện quảng cáo cho sản phẩm của Bên B trên panô tại các vị trí đã được hai bên thống nhất với các đặc điểm chi tiết vật liệu, nội dung và thiết kế quảng cáo được hai bên đồng ý và được sự chấp thuận của các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tại Việt Nam.

1. Hình thức quảng cáo     :    

2. Chất liệu quảng cáo      :    

3. Số lượng                       :     __ bảng

4. Kết cấu                          :     Khung sắt không gỉ

5. Maket sau cùng             :     Do Bên B cung cấp

6. Thời gian chiếu sáng     :     từ ….giờ đến ...giờ mỗi ngày

7. Vị trí và kích thước       :     Xem bảng chi tiết dưới đây:

 

STT

Địa điểm

Thành phố

Số lượng

Số lượng đèn

Kích cỡ

1

 

 

 

 

 

 

Điều 2:       TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

Bên B:

-       Cung cấp tất cả các giấy tờ cần thiết và mẫu quảng cáo sau cùng theo yêu cầu để Bên A xin Giấy phép quảng cáo trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên A.

-       Duyệt mẫu in sau cùng.

-       Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên A.

-       Thông báo cho Bên A việc tái ký hợp đồng đúng hạn theo như quy định trong hợp đồng này.

Bên A:

-       Xin Giấy phép quảng cáo tương ứng với mẫu quảng cáo sau cùng của bên B.

-       Chịu tất cả các chi phí thực hiện bảng quảng cáo.

-       Lắp dựng bảng quảng cáo trong vòng …… ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-       Bằng chi phí của mình bảo hành bảng quảng cáo trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng theo quy định tại Điều 3.

-       Chỉ được sử dụng mẫu quảng cáo do Bên B cung cấp theo mục đích của Hợp đồng này.

  

Điều 3:       THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

-       …… tháng kể từ ngày __ /__ /____ đến __ /__ /____.

-       Việc nghiệm thu không được thực hiện trễ quá …… ngày làm việc kể từ ngày Bên A thông báo cho bên B biết việc thi công hoàn tất bảng quảng cáo để hai bên cùng sắp xếp đi nghiệm thu. Nếu trong vòng …… ngày làm việc mà bên B không tiến hành nghiệm thu thì việc nghiệm thu hiển nhiên được chấp nhận và thời hạn quảng cáo sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày thứ ba kể từ ngày Bên A ra thông báo. Trong quá trình nghiệm thu, Bên B chỉ ký vào Biên Bản nghiệm thu khi bảng quảng cáo đáp ứng được yêu cầu của Bên B.  Nếu bảng quảng cáo không đáp ứng được yêu cầu của Bên B, thi Bên A phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho đúng các yêu cầu mà hai bên đã đồng ý trước đó mà Bên B không phải trả thêm bất cứ một khoản chi phí nào.

-       Nếu hợp đồng này được gia hạn cho khoảng thời gian tiếp theo thì hai bên phải xác nhận bằng văn bản …… tháng trước khi hợp đồng cũ chính thức hết hạn. Khi đó thời hạn quảng cáo của hợp đồng mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày thời hạn quảng cáo của hợp đồng cũ hết hiệu lực.

 

Điều 4:       GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Giá trị hợp đồng: ……………………………... đồng (bằng chữ: …………………………).

Giá trên bao gồm tiền thuê mặt bằng, in ấn (…… lần), lắp đặt (... lần), giấy phép (…. lần), hệ thống đèn và tiền điện, bảo trì và 10% thuế GTGT.

(Xem bảng đơn giá chi tiết đính kèm)

 

Điều 5:       ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Bên B sẽ thanh toán trị giá hợp đồng cho Bên A bằng phương thức chuyển khoản như sau:

-          Đợt 1: …… % tổng giá trị hợp đồng (..................... VND), thanh toán trong vòng …… ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng và sau khi nhận hoá đơn giá trị gia tăng từ Bên A.

-          Đợt 2: …… % tổng giá trị hợp đồng (........................ VND), thanh toán trong vòng …… ngày sau kể từ ngày ký Biên bản Nghiệm thu và sau khi nhận hoá đơn giá trị gia tăng từ Bên A .

 

Điều 6:       BẢO HÀNH

-          Bên A có trách nhiệm bảo hành các hạng mục của bảng quảng cáo trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng, bảo đảm quảng cáo luôn được giữ sạch, căng phẳng và được thắp sáng đúng giờ và đủ thời gian quy định.

-          Trường hợp có sự cố cho bảng quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn như rách, vỡ, đứt bóng đèn hay vật liệu bị phai màu, hao mòn, trừ trường hợp do lỗi cố ý của Bên B, thì Bên A bằng chi phí của mình phải tiến hành sửa chữa hoặc thay thế trong vòng …… ngày kể từ khi phát hiện ra sự cố hoặc theo yêu cầu của Bên B. Thời gian sửa chữa và thời gian xảy ra sự cố sẽ được tính thêm vào thời gian hiệu lực của hợp đồng.

-          Trong suốt thời hạn hiệu lực hợp đồng, Bên B có thể yêu cầu Bên A thay đổi nội dung quảng cáo trên panô vào bất cứ lúc nào. Khi đó, Bên A và Bên B sẽ phải thỏa thuận trước các chi phí phát sinh như in ấn, lắp đặt và chi phí xin giấy phép thay đổi nội dung quảng cáo mới, căn cứ theo khối lượng công việc thực tế. Bên A có trách nhiệm thực hiện việc thay đổi theo yêu cầu của Bên B.

 

Điều 7:       QUYỀN ƯU TIÊN

Bên B được quyền tái ký hợp đồng quảng cáo với Bên A trên cùng các tiện ích một khi hợp đồng này đáo hạn. Trị giá hợp đồng tiếp theo sẽ được thông báo cho Bên B trước ngày đáo hạn của hợp đồng này …… tháng theo mức giá hợp lý của thị trường tại thời điểm tái ký.

Điều 8:       QUYỀN SỞ HỮU

-          Tất cả các tài sản của quảng cáo (mặt quảng cáo, khung, kết cấu và các linh kiện khác vv..) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A.

-          Tất cả các giấy tờ, mẫu quảng cáo cung cấp cho Bên A để xin giấy phép quảng cáo thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B.

 

Điều 9:       BẢO MẬT THÔNG TIN

Các bên cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin liên quan mà không giới hạn chỉ ở các điều khoản và điều kiện của hợp đồng này và các thông tin liên quan được hai bên thông báo bằng lời nói, văn bản hay bằng bất cứ một hình thức nào khác. Không bên nào được tiết lộ, sử dụng hay cho phép bất kỳ một bên thứ ba nào sử dụng những thông tin này. 

 

Điều 10:     CHẾ TÀI

-       Trường hợp Bên A đã thực hiện tất cả các điều khoản của hợp đồng mà Bên B không thực hiện thanh toán như được thỏa thuận trong hợp đồng thì sẽ chịu phạt với lãi suất chậm trả là 0,05% cho mỗi ngày quá hạn.

-       Trường hợp Bên B đã thực hiện tất cả các điều khoản của hợp đồng mà Bên A thực hiện thi công và bàn giao bảng quảng cáo không theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng thì Bên B sẽ được kéo dài thời hạn của hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trễ đồng thời Bên A sẽ trả cho Bên B lãi suất quá hạn …… % trên tổng giá trị mà Bên B đã thanh toán cho bên A, cùng với khoản phạt bằng …… % tổng giá trị hợp đồng và bồi thường cho Bên B những thiệt hại, chi phí  phát sinh do sự chậm trễ này gây ra.

-       Trong trường hợp một Bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng (trừ trường hợp việc hủy bỏ đó là vì lý do bất khả kháng hoặc do lỗi cố ý của một bên) thì sẽ bị phạt toàn bộ trị giá hợp đồng cùng với các thiệt hại khác do việc hủy bỏ này gây ra.

-       Nếu do quy định hay quy hoạch mới của nhà nước mà công trình quảng cáo cho Bên B bị tháo gỡ hay bị ngưng (nếu có) thì Bên A sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Bên B tất cả các giấy tờ có liên quan và giới thiệu vị trí khác để thay thế. Nếu Bên B không đồng ý với đề nghị này thì Bên A sẽ hoàn trả lại cho Bên B phần trị giá tương đương với khoảng thời gian còn lại trong hợp đồng mà Bên A không thực hiện quảng cáo được cho Bên B.

-          Trong quá trình thực hiện, bất kỳ tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng (nếu có) đều phải được giải quyết thông qua thương lượng trước giữa hai bên dựa trên nguyên tắc hợp tác đôi bên cùng có lợi và được thể hiện bằng văn bản. Nếu có tranh chấp xảy ra mà hai bên không thể giải quyết thông qua thương lượng được, khi đó hai bên sẽ thông qua tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết, và quyết định của tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh là quyết định sau cùng.

-          Tất cả các khoản phạt, lãi suất, bồi thường phải được thanh toán trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán từ bên kia.

 

Điều 11:     CHUYỂN NHƯỢNG

Trong trường hợp một thực thể kinh doanh mới hoặc một pháp nhân độc lập khác ("Pháp Nhân Mới") được thành lập để thay thế và kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Bên B, sau khi tiến hành việc thông báo thành lập Pháp Nhân Mới này và trên cơ sở căn cứ vào điều này, Hợp Đồng này sẽ được xem là đã áp dụng đối với Pháp Nhân Mới với cùng các điều khoản và điều kiện như quy định tại Hợp Đồng này, trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản. Mọi thông báo liên quan đến việc thành lập Pháp Nhân Mới sẽ được cung cấp cho Bên A bằng văn bản vào thời gian thích hợp.

Điều 12:     THANH LÝ HỢP ĐỒNG

-       Nếu trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng từ Bên A mà Bên B tỏ ra chậm trễ trong việc chấp thuận ký kết và chuyển trả hợp đồng cho Bên A thì hợp đồng này sẽ trở nên vô hiệu lực và Bên A đương nhiên có quyền giới thiệu vị trí quảng cáo cho các khách hàng khác.

-    Nếu điều khoản bảo mật thông tin bị vi phạm thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường cho bên kia tất cả các khoản thiệt hại do việc vi phạm này gây ra và hợp đồng này sẽ được thanh lý vào bất cứ lúc nào theo yêu cầu của bên đó.  

-       Trước ngày đáo hạn của hợp đồng này theo thời gian đã qui định tại Điều 7 mà Bên B không thực hiện việc tái ký hợp đồng thì hợp đồng này xem như đã được thanh lý vào ngày hết hạn. Hai bên không còn có trách nhiệm liên đới gì với nhau nữa.

 

Điều 14:     ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-       Hợp đồng này bao gồm các điều khoản quy định trong phụ kiện hợp đồng (nếu có) và sẽ là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.

-       Tất cả các tài liệu liên quan như bản báo giá, maket, bản cam kết thuê vị trí..vv do Bên B phê duyệt đều có giá trị pháp lý như nhau và được xem như một phần của hợp đồng này.

-    Bên B là bên ký kết hợp đồng độc lập duy nhất đối với Bên A. Bên B không được chuyển nhượng hợp đồng cũng như bất cứ quyền hạn nào có được từ hợp đồng này hay tạo ra các bên, liên doanh hay liên kết nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A trừ trường hợp quy định tại Điều 11 của Hợp đồng này.

-       Trường hợp một trong hai bên có sự phân chia, hợp nhất, đổi tên, chuyển địa điểm thì hợp đồng này vẫn tiếp tục có hiệu lực.

 

Hợp đồng này được lập thành …… bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ …… bản và có hiệu lực ngay sau ký.

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                                                            ĐẠI DIỆN BÊN A