CÔNG TY  

Ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng

 

 

BẢN TỰ KHAI CỦA ỨNG VIÊN

 

Vị trí dự tuyển:

Mã số ứng viên:

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên

MSNV

Ví trí ứng tuyển

Bộ phận

Số CMND

Ngày cấp

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Tôn giáo

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ hiện nay

Điện thoại

ĐT di động

 

2. Trình độ học vấn:

2.1. Quá trình học tập

Tên trường

Chuyên ngành

Thời gian học

Xếp loại

 

2.2. Ngoại ngữ 

Tiếng 

Anh      

Nhật       

Hoa     

Khác  _____   

Loại bằng

A◻   B◻     C◻

A◻  B◻    C◻

A◻   B◻     C◻

A◻   B◻     C◻

2.3. Tin học

Ms.Word    

Ms. Access  

Ms.Excel    

Ms.PPoint   

Corel    

Photoshop   

Khác_____ 

2.4 Chuyên môn khác  (liệt kê cả những khoá đang học)

STT

Văn bằng

Chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Xếp loại

3. Nghề nghiệp:

3.1. Mục tiêu nghề nghiệp:

Mục tiêu nghề nghiệp


Mức lương đề nghị (thử việc)

Mức lương chính thức (sau khi thử việc)

Mức lương mong muốn ( khi đã phát huy hết khả năng)

Ngày có thể bắt đầu làm việc tại công ty

 

3.2 Kinh nghiệm làm việc:

Tên Công ty:

Thời gian làm việc::         Từ ngày ... tháng ...  năm ...        đến ngày ... tháng ... năm ...    

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

Thời gian

Chức vụ

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc:

Người có thể thẩm tra:

Điện thoại: 

 

Tên Công ty:

Thời gian làm việc::         Từ ngày    tháng    năm         đến ngày    tháng    năm         

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Ngành nghề sản xuất kinh doanh:Thời gian

Chức vụ

Mô tả công việc

Mức lương

Lý do thôi việc:
Người có thể thẩm tra:

Điện thoại: 

 

4. Tự đánh giá năng lực và phẩm chất của bản thân 

  1. Phẩm chất cá nhân 


  1. Năng khiếu

  1. Kỹ năng

 

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đầy đủ và chính xác.

Tôi chấp nhận việc thẩm tra với những thông tin cá nhân, quá trình làm việc cần thiết cho quá trình tuyển dụng.

Trong trường hợp được tuyển dụng, tôi hiểu rằng những thông tin gian lận hoặc sai lệch do tôi cung cấp hoặc trong các cuộc phỏng vấn có thể là căn cứ để chấm dứt hợp đồng tuyển dụng. Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ phải tuân thủ các quy tắc và chế độ do doanh nghiệp quy định.

Ngày    ...   tháng    ...    năm  20...

Ký tên