Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc.

Theo quy định nêu trên thì người sử dụng lao động chỉ được ký kết thỏa thuận thử việc một lần với người lao động đối với một công việc nhất định. Như vậy người sử dụng lao động có thể ký một thỉa thuận thử việc khác đối với người lao động (Công việc thử việc lần thứ 2 phải khác với nội dung thử việc ban đầu)