Căn cứ  khoản 1 Điều 127 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư,  Căn cứ tiểu mục 80 mục Ii Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022, Theo đó, trường hợp nhà đầu tư hoạt động thep Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được cấp trước ngày 01/01/2021 thì sẽ được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư cần nộp văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.I.16 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT để được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.