Nội quy lao động là những quy định do người sử dụng lao động ban hành được áp dụng cho người lao động trong công việc.

Điều 119 Bộ luật lao động quy định “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản; Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
  • Trật tự tại nơi làm việc.
  • An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc.
  • Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động.
  • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
  • Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
  • Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Như vậy theo quy định nêu trên để xử lý kỷ luật người lao động theo nội quy lao động thì doanh nghiệp phải lập nội quy lao động bằng văn bản, lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, đăng ký nội quy lao động theo quy định pháp luật và phải thông báo nội quy lao động đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc mới được áp dụng xử lý kỷ luật người lao động theo nội quy lao động.