CÔNG TY  

Ban hành ngày …./…./……

Số phiên bản:

Giám Đốc

Trưởng Phòng


BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại

Chúng tôi gồm:

-Người bàn giao: Bộ phận:

-Người nhận bàn giao: Bộ phận:

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

 

Stt

Mã tài sản, công cụ

Tên tài sản, công cụ

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.Người bàn giao

Người nhận bàn giao

Phòng HC-NS