CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

 

GIẤY XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT

Tôi tên là:......................................................................................................................................

 Sinh ngày..................................................... tại............................................................................ ;

CMND số:.......................................... , cấp ngày.............................. tại.................................... ;

SĐT:...............................................................................................................................................

Chức vụ:  .........................................  tại Công ty                     sau đây xác nhận:

-         Tôi đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chấp thuận thi hành các quy định, quy chế nội bộ của Công ty                                  bao gồm:

·        Sổ tay nhân viên;

·        Quy chế làm việc dành cho cộng tác viên;

·        Quy định về quản lý và sử dụng văn phòng phẩm;

·        Quy định về công tác phí;

·        Nội quy lao động;

·        Các quy định khác của Công ty (nếu có).

-         Không tiết lộ với bên thứ ba bất kỳ về các thông tin liên quan có thể có được vào bất kỳ thời điểm nào trong quá trình làm việc tại Công ty                        , dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin sau đây:

·        Bất kỳ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, dịch vụ, phát triển, bí quyết công nghệ, bí quyết thương mại, nhãn hiệu thương mại, bản quyền.

·        Bất kỳ thông tin khách hàng, tài liệu hồ sơ của khách hàng nào dù là hiện tại hoặc tiềm năng đang được xem xét của Công ty                                   .

-         Khi chưa được sự chấp thuận hoặc cho phép của Trưởng Bộ phận hoặc Giám đốc, không được lưu trữ, sử dụng, phát tán các thông tin nêu trên cho mục đích khác ngoài mục đích thực hiện các công việc được giao.

-         Sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật các thông tin nêu trên.

-         Cam kết sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành nếu vi phạm cam kết này.

Cam kết bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày ký và vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi chấm dứt thực hiện công việc tại Công ty                                     .

TP. HCM, ngày … tháng … năm …

                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)