LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Xin cho biết một cá nhân có thể đồng thời là chủ của hai hoặc nhiều doanh nghiệp tư nhân được không?

Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Do vậy theo quy định trên thì cá nhân không thể đồng thời là chủ của hai hoặc nhiều doanh nghiệp tư nhân được.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp