LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa NLĐ và NSDLÐ phải được hiểu như thế nào cho đúng? Có phải hiểu rằng chỉ cần tồn tại mối quan hệ “lao động – tiền lương” hoặc HĐLÐ trên thực tế thì được xem là có tồn tại mối quan hệ lao động không?

Điều 3.6 Bộ luật Lao động quy định quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa NLĐ và NSDLĐ. Tuy nhiên, Bộ luật Lao động chưa có quy định nào định nghĩa về thuê, mướn lao động. Có thể hiểu rằng thuê mướn lao động là việc NLĐ bán sức lao động cho NSDLĐ; đổi lại NSDLĐ trả lương và các phúc lợi khác cho NLÐ.

Quan hệ lao động bắt đầu hình thành khi NSDLÐ tuyển dụng NLĐ làm việc cho mình và kéo dài trong suốt khoảng thời gian sử dụng NLĐ. Theo quy định của Bộ luật Lao động, một số quan hệ lao động phát sinh ngay từ trước khi ký kết HĐLĐ như hợp đồng thử việc trong quá trình thử việc, hợp đồng đào tạo nghề trong quá trình học nghề, đào tạo nghề. Tùy vào thỏa thuận cụ thể giữa các bên, mặc dù hai bên thỏa thuận và có thể gọi tên thỏa thuận không phải là HĐLĐ nhưng khi có tranh chấp xảy ra, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể kết luận thỏa thuận đó là HĐLĐ căn cứ vào việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa các bên trên thực tế. Trong trường hợp có phát sinh quan hệ lao động theo quy định tại Điều 3.6 Bộ luật Lao động nêu trên mà các bên không giao kết HĐLĐ, NSDLĐ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về việc không giao kết HĐLĐ đó với mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng cho vi phạm từ 01 người đến 10 NLĐ(1).

1. Điều 5.1 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015.

Như vậy, kể cả khi không giao kết HĐLĐ, quan hệ lao động vẫn tồn tại hình thành nếu giữa NSDLĐ và NLĐ có phát sinh việc thuê, mướn, sử dụng lao động và trả lương trên thực tế.

Hỏi đáp Lao Động