LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

TRANH CHẤP VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA HỆ THỐNG THIẾT BỊ HPA

PHIM QUYẾT SỐ 2

TRANH CHỨNG CHỈ TIẾN HÀNH PHÁT HÓA HPA

Các bên:

Nguyên đơn: Người mua Đông Phi

Menu: Người cung cấp Mỹ

Cập nhật các vấn đề:

  • Hủy hợp đồng trong hợp tác hóa trường không phù hợp quy cách phẩm chất
  • Trách nhiệm hạn chế thiệt hại trong hợp đồng
  • The Accounts Winxed Reed of the account accept by the quality of trade

Summary Service:

To the service for the works of a the workguard sinh mặt đất tại Đông Phi, tháng 4 năm 1978, Nguyên đơn, một công ty Đông Phi, đã ký hợp đồng mua bán, vận chuyển và lắp đặt một bộ đại sóng short (sau đây gọi tắt là “HPA”) với đơn vị, một nhà cung cấp Mỹ. Hợp đồng áp dụng luật là luật của bang California và mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bằng sự quan trọng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế tại Geneva.

Nguyên đơn ký “Chấp nhận bản quyền” đối với hệ thống “HPA” tại nhà của đơn vị đăng ký tại Mỹ vào tháng 6 năm 1979, sau đó tại công ty ở nước Đông Phi.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống “HPA” luôn được gỡ bỏ và vào tháng 1 năm 1980, không ngừng hoạt động. Từ đó, mặc dù hai lần cố gắng sửa chữa tại Đông Phi, hệ thống HPA vẫn không thể hoạt động bình thường.

Nguyên nhân của hệ thống HPA liên tục bị hỏng là do việc lắp đặt sai thiết bị. Cụ thể, hệ thống cung cấp điện mà HPA yêu cầu không phù hợp với hệ thống điện có sẵn tại trường.

Cuối cùng vào tháng 4 năm 1981, các bên quyết định gửi hệ thống HPA trở lại nhà của đơn vị bị tại Mỹ. Tháng 5 năm 1981 Đơn đề nghị được sửa hệ thống HPA nhưng Đơn nguyên không chấp nhận. Hải cũng tiến hành thương mại nhiều lần về việc sửa chữa này nhưng không đạt được kết quả. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Nguyên đơn đã loại bỏ “Bản chấp nhận” hệ thống HPA mà mình đã ký trước ở đây và mua một hệ thống HPA từ một nhà sản xuất khác để thay thế cho hệ thống HPA hệ thống của đơn vị.

Nguyên đơn ra khỏi đơn yêu cầu:

  • Hoàn thành số tiền thanh toán theo hợp đồng,
  • Thường chênh lệch thanh toán giữa giá mua của hệ thống HPA cũ và hệ thống HPA thay thế,
  • Bồi thường thiệt hại ngẫu nhiên và các kết quả thiệt hại.

Phán quyết tài quan trọng:

Chủ đề yếu tố mà quan trọng tài nguyên cần được xác định trong công việc này là tài liệu ở đây phải là một trường hợp cung cấp hàng hóa không đúng chất lượng, quy cách theo đồng hay không.

Nguyên đơn khiếu nại xóa bỏ chấp nhận đối với hệ thống HPA, tác giả hợp đồng. Lý do Nguyên đơn (người mua) nêu ra là không phù hợp của hàng hóa được giao với hàng miêu tả trong hợp đồng.

Ban quan trọng tài khoản lập luận như sau:

Theo Điều lệ 2608 của Luật Thương mại California, người mua có thể bỏ hợp đồng của mình đối với một lô hàng hoặc một đơn vị hàng hóa khi lô hàng đó được giao không đúng với quy cách sản xuất quy định, gây thiệt hại lớn cho người mua trong những trường hợp sau:

– Sự phù hợp về quy cách phẩm chất đó có thể được phục hồi nhưng không thể khôi phục một cách hợp lý.

– Người mua đã chấp nhận việc nhận hàng hóa được giao mà không biết chất lượng và quy cách hàng hóa không phù hợp với đồng làm lỗi về chất lượng và quy cách này rất khó phát hiện khi nhận hàng hóa hoặc làm người bán has a secure before about the quality of goods.

Vấn đề cần làm rõ là hệ thống HPA không hoạt động được tại trường có thể coi là sự không phù hợp của hệ thống HPA với các sản phẩm chất lượng theo quy định tại đồng hoặc không. Và ngay cả trong trường hợp không phù hợp với đồng, thì dữ liệu này phải là một trường hợp được phép loại bỏ hợp đồng như quy định tại Điều 2608 hay không.

Theo quy định của đồng, đơn vị hợp đồng nghĩa vụ đối với hệ thống HPA không đơn giản là bán và giao hàng mà phải lắp đặt hệ thống HPA tại trường. Mục A của đồng quy định ” Người bán có giao dịch vụ, lắp đặt và kiểm tra tại trường đại học và quản lý, giám sát cũng như đốc thúc công việc cần phải thực hiện “.

Bảo đảm ban tài chính cho việc lắp ráp nghĩa vụ tại trường học theo trách nhiệm phải bảo đảm rằng hệ thống HPA sẽ được xây dựng theo đúng quy cách chất lượng cần thiết phù hợp với điều kiện thực tế tại trường công ty cho dù điều đó Cannot quy định cụ thể trong phần B “Quy cách phẩm chất” của hợp đồng. By vậy, do not design HPA system with the way of the quality quality is need to enter the current field, Đơn vị không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Một vấn đề nữa là đơn nguyên phải chia sẻ trách nhiệm với đơn vị hay không, bởi vì trong thời gian nói chuyện với hệ thống Phiền Nguyên đã biết rằng HPA hệ thống phải phù hợp với hệ thống phân phối điện và như thế mới phải dễ dàng đáp ứng mọi cách quy định chất lượng tại phần B hợp đồng.

Quan trọng tài nguyên ban không cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này, bởi vì trên thực tế, vào tháng 12 năm 1978, cụ thể là trong thời gian thiết kế và xây dựng hệ thống HPA, ngay trước khi chuyển điểm giao dịch . .

Ban tổ chức tài năng quan trọng kết luận rằng HPA hệ thống không thể vận hành trong thực tế điều kiện tại cấu trúc trường thành lỗi “không phù hợp”  và tạo thành lỗi trong đơn vị hợp đồng. Xem xét trên mặt, các quy định của 2608 luật thương mại California đã được trả lời. Quan trọng chính của ban quản trị cũng cho rằng các điều kiện làm việc tại điều kiện 2608 của luật thương mại California về việc loại bỏ chấp nhận cũng được thỏa mãn.

Ban tài chính kết hợp, Nguyên đơn quyền xóa bỏ hệ thống HPA chấp nhận, được hoàn trả lại tiền thanh toán và thường chênh lệch giá phải mua một hệ thống HPA khác để thay thế. Ban quan trọng yêu cầu tài chính của đơn nguyên về các ngẫu nhiên thiệt hại và nhân quả theo đơn vị Nguyên không được đưa ra các chứng cứ chứng minh cho các đơn vị thiệt hại.

Bài viết Tư Vấn Hợp Đồng