LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Tôi đang làm Giám đốc cho một công ty TNHH, nay có Công ty TNHH khác trên cùng địa bàn thuê tôi làm Giám đốc cho họ. Xin cho biết, tôi có thể làm đại diện theo pháp luật cho hơn 1 doanh nghiệp không?

Luật Doanh nghiệp 2014 không cấm 1 người làm Giám đốc cho 2 hoặc nhiều công ty TNHH; Luật doanh nghiệp 2014 quy định: Nếu 01 người mà đã được bổ nhiệm làm Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần thì không được giữ chức giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp khác (Công ty TNHH hoặc Công ty hợp danh).

Trường hợp của bạn đồng thời làm đại diện cho hai Công ty TNHH thì pháp luật không cấm nghĩa là bạn được phép làm đại diện theo pháp luật đồng thời cho hai Công ty TNHH.

Hỏi đáp Doanh Nghiệp