LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Thủ tục người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn như thế nào?

Người lao động gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động, trong đơn nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng theo quy định (đính kèm các loại giấy tờ chứng minh lý do đó có thật, nếu có), trừ trường hợp là hợp đồng không xác định thời hạn không cần nêu lý do.

Khi đã nộp đơn xin thôi việc, người lao động vẫn phải tiếp tục làm việc cho đến khi hết thời hạn báo trước, trừ trường hợp người sử dụng lao động cho miễn việc báo trước.

Người lao động vi phạm thời gian báo trước thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động tiền lương tương ứng những ngày không thực hiện báo trước.

Người lao động có thể từ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa hết thời hạn báo trước.

Khi hết thời hạn báo trước, người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động.

Hỏi đáp Lao Động