LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam có bị giới hạn về thời gian sở hữu không?

Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam không bị giới hạn về thời gian sở hữu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người  Việt Nam định cư  ở nước ngoài là ổn định, lâu dài.

Theo Điều 5 Luật nhà ở hiện hành, Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở của chủ sỡ hữu. Nhà ở thuộc sờ hữu của tổ chức, cá nhân không bị quốc hữu hóa. Trường hợp thật cần thiết vì lí do quốc phòng, an ninh vì lợi ích quốc gia, Nhà nước quyết định trưng mua hoặc trưng dụng nhà ở thì Nhà nước bồi thường cho chủ sở hữu nhà ở theo giá trị trường tại thời điểm thanh toán và tạo điều kiện để họ tạo lập nhà ở khác.

Hỏi đáp Nhà Đất