LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁCH TÍNH LÃI, LÃI SUẤT TRONG NGHỊ QUYẾT 01/2019/NQ-HĐTP

Ngày 11/01/2019 vừa qua Hội đồng Thẩm phán của Toà án Nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP nhằm hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng; lãi suất trung bình trên thị trường; quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án.

Về nguyên tắc áp dụng Luật
Hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng được xác lập trước ngày 01/01/2017 mà:
− đã được thực hiện xong trước ngày 01/01/2017 nếu có tranh chấp thì áp dụng BLDS 2005 để giải quyết;
− chưa được thực hiện mà lãi, lãi suất phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự nào thì áp dụng quy định của BLDS đó để giải. quyết;
− đang được thực hiện mà lãi, lãi suất không phù hợp với quy định của BLDS 2015 thì áp dụng theo BLDS 2005 để giải quyết;
− đang được thực hiện mà lãi, lãi suất phù hợp với quy định của BLDS 2015 thì việc áp dụng pháp luật để xác định lãi, lãi suất như sau:
+ trước ngày 01/01/2006 thì áp dụng theo BLDS 1995;
+ từ ngày 01/01/2006 đến trước ngày 01/01/2017 thì áp dụng theo BLDS 2005;
+ từ ngày 01/01/2017 trở đi thì áp dụng theo BLDS 2015.

Lãi, lãi suất trong Hợp đồng tín dụng do các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm xác lập Hợp đồng, thời điểm tính lãi suất.

Screen Shot 2019-03-05 at 12.02.46 AM

Đối với Hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận về lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn cao hơn mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn được pháp luật quy định thì:
− mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn vượt quá không có hiệu lực;
− số tiền lãi đã trả vượt quá mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn quy định được trừ vào số tiền nợ gốc tại thời điểm trả lãi;
− số tiền lãi đã trả vượt quá còn lại sau khi đã trừ hết nợ gốc thì được trả lại cho bên vay.

Nguyên tắc xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản: chỉ xử lý một lần đối với mỗi hành vi không trả nợ đúng hạn.

Hiệu lực của việc điều chỉnh lãi, lãi suất: Khi các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi, lãi suất cho vay thì lãi, lãi suất cho vay được xác định theo thỏa thuận của các bên và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi, lãi suất có hiệu lực tại thời điểm điều chỉnh lãi, lãi suất.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2019.

Nhấn vào đây để tải về: Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

Tin tức