LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0902826558 – 0903386558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC III- 4- THÔNG BÁO TẠM NGỪNG, TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu các liên kết quy tắc hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục III-4 – Thông báo tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

0001 0002

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp