LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC III-2- THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu các liên kết quy tắc hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục III-2 – Thông báo thay nội dung đăng ký hộ kinh doanh

0001 0002

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp