LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC III-1- GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu các quy tắc liên kết hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

TẢI MẪU Ở ĐÂY:Phụ lục III-1 – Đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

0001 0002 0003

 

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp