LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 25- CAM KẾT THỤC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu các quy tắc liên kết luật hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục II-25 – Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

 0001 0002 0003

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp