LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 23- GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Dưới đây là đơn mẫu được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu các quy tắc liên kết luật hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục II-23 – Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký DN

0001 0002

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp