LVT Lawyers Hotline: 028.73096558 - 0938086558 logo-luat-van-tin-tieng-vietlogo-luat-van-tin-tieng-anhlogo-luat-van-tin-korea

PHỤ LỤC II- 14- GIẤY ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỐI VỚI DN HOẠT ĐỘNG THEO GPĐT, GCNĐT

Dưới đây là mẫu đơn được ban hành năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quý khách hàng, doanh nghiệp cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến ​​luật trước khi thực hiện.

>>TẢI MẪU TẠI ĐÂY:Phụ lục II-14 – Giấy đề nghị cập nhật thông tin đối với DN hoạt động theo GPĐT, GCNĐT

0001 (1)

0002 (1)

0003

0004 0005 0006 00080007

 

0007

0009

0010

0011

Biểu mẫu Thành Lập Doanh Nghiệp